прирачниците

Насловна страница на Прирачникот за работи со автоматско снопување на серија Perfect DEscent 230

Прирачник за 230 автоматско снопување со совршено спуштање

Додаток за инспекција на близнаци со совршено потекло

Додаток за инспекција на двојна пролет со автоматско реле на совршено спуштање

EN Perfect Descent Auto Belay Gate Упатство за употреба Rev 03-2019 Корица

Упатство за употреба Белешка порта за совршено потекло

Насловна страница на Прирачникот за работи со автоматско снопување на Серија Perfect Descent 220

Прирачник за 220 автоматско снопување со совршено спуштање

Инструкции за завиткување на лентата за автоматско реле со совршено спуштање - Диск за брзина на погонот - Модел 220 - Откривка на капак

Прирачник за моделот 220/230 Perfect Descent Auto Belay Replace Lanyard

EN Комплет за монтирање на лента за беледи со совршено потекло, Рев 04-2019 Корица

Упатство за употреба за комплет за монтирање на лента за белерово потекло

Упатства за совршено чистење и дезинфекција на потекло

Упатства за совршено чистење и дезинфекција на потекло